چرا مسابقه برنامه نویسی صبا؟

گروه برنامه‌نویسی و مسابقات ای سی ام انجمن علمی علوم کامپیوتر، در طی سال‌های اخیر رویکرد حفظ و افزایش توانایی علمی دانشجویان و ایجاد روحیه و انگیزه رقابت علمی از طریق تشویق به شرکت گسترده در این مسابقات را مد نظر داشته است. هدف ما این است که مسابقات برنامه‌نویسی یکی از مسابقات آمادگی رسمی برای مسابقات غرب آسیا سایت تهران باشد. این مسابقه در سال های قبل در سطح شهرستان کرمان برای دانشجویان و دانش آموزان برگزار می شد و در دوره ی قبل مسابقات به صورت آزاد برگزار و فراخوان به تمامی افراد علاقه مند در کشور ارسال شد که در نهایت شاهد حضور افراد از دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، دانشگاه سیستان بلوچستان، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، دبیرستان علامه حلی ناحیه یک کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان بودیم.

نفرات برتر

نفر اول

امیررضا پور اخوان


۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

نفر دوم

محمد استکی


۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نفر اول

امیررضا پور اخوان


۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

نفر سوم

سعید اودک


۵۰۰,۰۰۰ تومان

اسامی شرکت کنندگان صبا ۳

# نام نام خانوادگی دانشگاه وضعیت
۱سارایحیی زادهدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۲علیرضاصادقیدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۳آرمانبلالی مقدمدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۴سروشزارعدانشگاه صنعتی شریفتایید شده
۵محمد مجتبیروشنیدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۶عرفانراضیدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۷سید علیموسویدانشگاه فردوسی مشهدتایید شده
۸ایمانمقدریدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۹محمد طه نامجودانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۱۰محمدرضاشکوریدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۱۱سیدمحمدهاشمیدانشگاه اصفهانتایید شده
۱۲رضاشیریدانشگاه اصفهانتایید شده
۱۳محمدرضامحمودیدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۱۴علیپورحبیبیدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۱۵حجتمختارابادیدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۱۶محمد امینامیری فردانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۱۷یاسمنکرباسیدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۱۸محمدحسینباقریدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۱۹سامانرفیعیدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۲۰احمدرضا زارعدانشگاه سیستان و بلوچستانتایید شده
۲۱غزالهآرماندانشگاه سیستان و بلوچستانتایید شده
۲۲كاوهبهرامندانشگاه شهید باهنر كرمانتایید شده
۲۳امیررضاپوراخواندانشگاه امیرکبیرتایید شده
۲۴فاطمهایرانمنشدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۲۵محمدمهدیاسماعیلیدانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجانتایید شده
۲۶محمدجوادخیاطزادهدانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجانتایید شده
۲۷علیرضاداریوشیدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۲۸محمدحسین بهادردانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۲۹عرفانزارعیدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تایید شده
۳۰سعیداودکدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیتایید شده
۳۱محمدمهدیخدابندهدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیتایید شده
۳۲کیواندهقان نیریدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتایید شده
۳۳مهدیرمضان زادهدانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجانتایید شده
۳۴محمد حسین عشوریدانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجانتایید شده
۳۵پارساکمالی پوردانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجانتایید شده
۳۶سبحانامیرزادهدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۳۷علینصیری رفسنجانیدانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجانتایید شده
۳۸سعیدامیریدانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجانتایید شده
۳۹ناهیدعبداللهیدانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجانتایید شده
۴۰نرگسرفیعی زادهدانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجانتایید شده
۴۱محمدابراهیمیدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۴۲ریحانهطهماسبیدانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجانتایید شده
۴۳علیرئیسیدانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجانتایید شده
۴۴فرخضیاءابراهیمیدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۴۵ مهساعسکریدانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجانتایید شده
۴۶امیرحسینیزدان خواهدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۴۷حجتابوترابیدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۴۸علیکرمانی نژاد دانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۴۹دانیالنگارستانیدانشگاه شهید باهنر کرمان تایید شده
۵۰فاطمه هاشمیدانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجانتایید شده
۵۱ساراجلالی خلیل آبادیدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۵۲محمداستکیدبیرستان شهید اژه ای ۱ اصفهان دوره دومتایید شده
۵۳سید مهدیصادق شبیریدانشگاه صنعتی شریفتایید شده
۵۴رامتینملک پوردانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۵۵صباجهان تیغیدانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده
۵۶رضاآشتیانیدانشگاه صنعتی امیرکبیرتایید شده
۵۷رعناآبپیکردانشگاه شهید باهنر کرمانتایید شده